പ്രാമാണീകരണ സ്കീമുകള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

Google Chrome പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന HTTP പ്രാമാണീകരണ സ്‌കീമുകൾ ഏതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

'ബേസിക്, 'ഡൈജസ്‌റ്റ്', 'ntlm', 'നെഗോഷ്യേറ്റ്' എന്നിവയാണ് സാധ്യതയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ. ഒന്നിലധികം മൂല്യങ്ങളെ കോമ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുക.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, നാലു സ്‌കീമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

പ്രാമാണീകരണ സ്കീമുകള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthSchemes
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)