സ്ഥിരസ്ഥിതി ജിയോലൊക്കേഷന്‍ ക്രമീകരണം

ഉപയോക്താക്കളുടെ ഭൗതിക ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് വെബ്‌സൈറ്റുകളെ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് സജ്ജീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഭൗതിക ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കായും ഒന്നുകിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടതോ ആയിരിക്കാം.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ 'AskGeolocation' ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

സ്ഥിരസ്ഥിതി ജിയോലൊക്കേഷന്‍ ക്രമീകരണം


 1. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഭൌതിക ലൊക്കേഷന്‍ ട്രാക്കുചെയ്യാന്‍ സൈറ്റുകളെ സഹായിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഭൌതിക സ്ഥാനം ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സൈറ്റിനെയും അനുവദിക്കരുത്
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഭൌതിക ലൊക്കേഷന്‍ ട്രാക്കുചെയ്യണമെന്ന് സൈറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)