സ്ഥിരസ്ഥിതി JavaScript ക്രമീകരണം

വെബ്‌സൈറ്റുകളെ JavaScript പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കണമോ എന്ന് സജ്ജീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിക്കുന്ന JavaScript എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതോ നിരസിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയിരിക്കാം.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ 'AllowJavaScript' ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

സ്ഥിരസ്ഥിതി JavaScript ക്രമീകരണം


 1. JavaScript പ്രവര്‍‌ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സൈറ്റുകളെയും അനുവദിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. JavaScript പ്രവര്‍‌ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സൈറ്റിനെയും അനുവദിക്കരുത്
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)