അച്ചടി പ്രാപ്തമാക്കുക

Google Chrome എന്നതിൽ പ്രിന്റുചെയ്യുന്നതിന് പ്രാപ്‌തമാക്കുകയും ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്‌താക്കളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ, ഉപയോക്‌താക്കൾക്ക് പ്രിന്റുചെയ്യാനാകും.

ഈ ക്രമീകരണം അപ്രാപ്‌തമാക്കിയാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Google Chrome എന്നതിൽ നിന്നും പ്രിന്റുചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. റെഞ്ച് മെനു, വിപുലീകരണങ്ങൾ, JavaScript അപ്ലിക്കേഷനുകൾ മുതലായവയിൽ പ്രിന്റുചെയ്യൽ അപ്രാപ്‌തമാക്കി. പ്രിന്റുചെയ്യുമ്പോൾ Google Chrome എന്നതിനെ ബൈപാസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലഗിന്നുകളിൽ നിന്നും പ്രിന്റു ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും സാദ്ധ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കോൺടെക്‌സ്റ്റ് മെനുവിൽ പ്രിന്റ് ഓപ്‌ഷനുകളുള്ള ചില ഫ്ലാഷ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ, അവ ഈ നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NamePrintingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)