ഡൗൺലോഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുവദിക്കുക

Configures the type of downloads that Google Chrome will completely block, without letting users override the security decision.

If you set this policy, Google Chrome will prevent certain types of downloads, and won't let user bypass the security warnings.

When the 'Block dangerous downloads' option is chosen, all downloads are allowed, except for those that carry SafeBrowsing warnings.

When the 'Block potentially dangerous downloads' option is chosen, all downloads allowed, except for those that carry SafeBrowsing warnings of potentially dangerous downloads.

When the 'Block all downloads' option is chosen, all downloads are blocked.

When this policy is not set, (or the 'No special restrictions' option is chosen), the downloads will go through the usual security restrictions based on SafeBrowsing analysis results.

Note that these restrictions apply to downloads triggered from web page content, as well as the 'download link...' context menu option. These restrictions do not apply to the save / download of the currently displayed page, nor does it apply to saving as PDF from the printing options.

See https://developers.google.com/safe-browsing for more info on SafeBrowsing.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഡൗൺലോഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ


 1. പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. അപകടകരമായ ഡൗൺലോഡുകൾ ബ്ലോക്കുചെയ്യുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. അപകടകരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡൗൺലോഡുകൾ ബ്ലോക്കുചെയ്യുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. എല്ലാ ഡൗൺലോഡുകളും ബ്ലോക്കുചെയ്യുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 5. Block malicious downloads (recommended)
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)