അംഗീകാരം ആവശ്യമായ പ്ലഗിനുകള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നു

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയാണെങ്കിൽ‍, കാലഹരണപ്പെട്ടത് അല്ലാത്ത പ്ലഗിനുകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ, അംഗീകാരം ആവശ്യമായ പ്ലഗിനുകൾ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളോട് അനുവാദം ചോദിക്കും. സുരക്ഷയ്‌ക്ക് ഭീഷണിയാണ് ഈ പ്ലഗിനുകൾ‍.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysAuthorizePlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)