ദിനോസർ ഈസ്‌റ്റർ എഗ്ഗ് ഗെയിം അനുവദിക്കുക

ഉപകരണം ഓഫ്‌ലൈനായിരിക്കുമ്പോൾ ദിനോസർ ഈസ്‌റ്റർ എഗ്ഗ് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുക.

നയം False ആയി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപകരണം ഓഫ്‌ലൈനായിരിക്കുമ്പോൾ ദിനോസർ ഈസ്‌റ്റർ എഗ്ഗ് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയില്ല. ക്രമീകരണം True ആയി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദിനോസർ ഈസ്‌റ്റർ എഗ്ഗ് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഈ നയം സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എൻറോൾ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള Chrome OS-ൽ ദിനോസർ ഈസ്‌റ്റർ എഗ്ഗ് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടാകില്ല, പക്ഷേ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടാകും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowDinosaurEasterEgg
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)