മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികള്‍ തടയുക

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ നിന്നുമുള്ളതല്ലാത്ത, ബ്രൗസറിന്റെ വിലാസ ബാറിൽ നിന്നുമുള്ള വെബ് പേജ് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുക്കികളെ തടയുന്നു.

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നത് ഡൊമെയ്നുകളിൽ നിന്നുള്ളതല്ലാത്ത, ബ്രൗസറിന്റെ വിലാസ ബാറിൽ നിന്നുമുള്ള വെബ് പേജ് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുക്കികളെ അനുവദിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ ക്രമീകരണം തടയുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താക്കളെ തടയുന്നു.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിട്ടാൽ, മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികൾ പ്രാപ്‌തമാക്കി പക്ഷെ ഉപയോക്താവിന് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameBlockThirdPartyCookies
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)