இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநர் உடனடி URL

உடனடி முடிவுகளை வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் தேடல் இன்ஜினின் URLஐக் குறிப்பிடும். URL இல் '{searchTerms}' சரம் இருக்க வேண்டும், இது வினவல் நேரத்தில் இதுவரை பயனர் உள்ளிட்ட உரையினால் மாற்றப்படும்.

இந்தக் கொள்கை விருப்பத்தேர்விற்குரியது. அமைக்கவில்லை எனில், உடனடி முடிவுகள் எவையும் வழங்கப்படாது.

Google இன் உடனடி முடிவுகள் URL ஆனது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படலாம்: '{google:baseURL}suggest?q={searchTerms}'.

'DefaultSearchProviderEnabled' கொள்கை இயக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே, இந்தக் கொள்கைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநர் உடனடி URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderInstantURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)