સ્ક્રીન બૃહદદર્શક પ્રકાર સેટ કરો

જો આ નીતિને સેટ કરેલી હોય, તો તે સક્ષમ હોય તેવા પ્રકારના સ્ક્રીન બૃહદદર્શકને નિયંત્રિત કરે છે. નીતિને "કોઈ નહીં" પર સેટ કરવું સ્ક્રીન બૃહદદર્શકને અક્ષમ કરે છે.

જો તમે આ નીતિ સેટ કરેલી હોય, તો વપરાશકર્તાઓ તેને બદલી કે ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી.

જો આ નીતિને સેટ કર્યા વિના છોડેલી હોય, તો સ્ક્રીન બૃહદદર્શક શરૂઆતમાં અક્ષમ હોય છે પરંતુ વપરાશકર્તા દ્વારા કોઈપણ સમયે સક્ષમ કરી શકાય છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

સ્ક્રીન બૃહદદર્શક પ્રકાર સેટ કરો


 1. સ્ક્રીન બૃહદદર્શક અક્ષમ છે
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. પૂર્ણ-સ્ક્રીન બૃહદદર્શક સક્ષમ છે
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Docked magnifier enabled
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)