રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ માટે આવશ્યક ડોમેન નામ ગોઠવે છે

આવશ્યક ક્લાઇન્ટ ડોમેન નામોને ગોઠવે છે જે રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ પર લાગુ થશે અને વપરાશકર્તાઓને તેને બદલવાથી રોકે છે.

જો આ સેટિંગને સક્ષમ કરેલી છે, તો પછી માત્ર ઉલ્લેખિત ડોમેન નામ પરના ક્લાઇન્ટ, હોસ્ટથી કનેક્ટ થઈ શકે છે.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ કરેલી છે અથવા સેટ કરેલી નથી, તો પછી કનેક્શનના પ્રકાર માટે ડિફૉલ્ટ નીતિ લાગુ થાય છે. રિમોટ સહાયતા માટે, આ કોઈપણ ડોમેનના ક્લાઇન્ટને કોઈપણ રિમોટ ઍક્સેસ માટે હોસ્ટથી કનેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે, માત્ર હોસ્ટ માલિક કનેક્ટ કરી શકે છે.

આ સેટિંગ RemoteAccessHostClientDomainને ઓવરરાઇડ કરશે, જો તે ઉપલબ્ધ હોય.

RemoteAccessHostDomainListને પણ જુઓ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ માટે આવશ્યક ડોમેન નામ ગોઠવે છે

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\RemoteAccessHostClientDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)