પાસવર્ડ સંચાલક પર પાસવર્ડ્સ સાચવવાનું સક્ષમ કરો

જો આ સેટિંગ સક્ષમ હોય, તો વપરાશકર્તાઓ Google Chrome યાદ રાખેલ પાસવર્ડ ધરાવી અને જ્યારે તેઓ આગલી વખતે સાઇટમાં લૉગ ઇન કરે ત્યારે તેમને આપમેળે પ્રદાન કરી શકે છે.

જો આ સેટિંગ્સ અક્ષમ કરેલ હોય, તો વપરાશકર્તાઓ નવા પાસવર્ડ સાચવી શકતાં પરંતુ તેઓ હજુ
પણ આ અગાઉ સાચવેલ પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

જો આ નીતિ સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરેલ હોય, તો વપરાશકર્તાઓ Google Chromeમાં તેને બદલી અથવા ઓવરરાઇડ કરી શકતાં નથી. જો આ નીતિ સેટ કરેલ ન હોય, તો પાસવર્ડ સાચવવાની મંજૂરી હોય છે (પરંતુ તે વપરાશકર્તા દ્વારા બંધ કરવામાં આવી શકે છે).

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePasswordManagerEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)