જરૂરી છે કે સ્થાનિક વપરાશકર્તા અને રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ માલિકના નામ મેળ ખાતા હોય

જો આ સેટિંગ સક્ષમ કરેલ હોય, તો પછી રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ, સ્થાનિક વપરાશકર્તાના નામની (હોસ્ટ જેની સાથે સંકળાયેલો હોય તે) અને હોસ્ટ માલિક તરીકે નોંધાયેલ Google એકાઉન્ટના નામની (એટલે કે જો "[email protected]" Google એકાઉન્ટ એ હોસ્ટના માલિક હોય તો "johndoe") સરખામણી કરે છે. જો હોસ્ટ માલિકનું નામ હોસ્ટ જેની સાથે સંકળાયેલ હોય તે સ્થાનિક વપરાશકર્તાના નામથી ભિન્ન હોય તો રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટનો શરૂ થશે નહીં. હોસ્ટ માલિકનું Google એકાઉન્ટ ચોક્કસ ડોમેન (એટલે કે "example.com") સાથે સંકળાયેલું છે તે લાગુ કરવા માટે પણ RemoteAccessHostMatchUsername નીતિનો RemoteAccessHostDomain ની સાથે ઉપયોગ થવો જોઈએ.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ કરેલ હોય અથવા સેટ કરેલ ન હોય, તો રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ કોઈપણ સ્થાનિક વપરાશકર્તા સાથે સંકળાયેલો હોઇ શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostMatchUsername
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)