પૂર્ણસ્ક્રીન મોડની મંજૂરી આપો

આ નીતિ બધા Google Chrome UI છુપાયેલા હોય અને માત્ર વેબ કન્ટેન્ટ દૃશ્યક્ષમ હોય તે પૂર્ણસ્ક્રીન મોડની ઉપલબ્ધતાનું નિયંત્રણ કરે છે.

જો આ નીતિ true પર સેટ કરી છે અથવા ગોઠવી નથી, તો યોગ્ય પરવાનગીઓવાળા વપરાશકર્તા, ઍપ્લિકેશનો અને એક્સ્ટેન્શન પૂર્ણસ્ક્રીન મોડમાં દાખલ થઈ શકે છે.

જો આ નીતિ false પર સેટ કરી છે, તો ન તો વપરાશકર્તા અને ન તો ઍપ્લિકેશનો અથવા એક્સ્ટેન્શન પૂર્ણસ્ક્રીન મોડમાં દાખલ થઈ શકે.

Google Chrome OS સિવાયના બધા પ્લૅટફૉર્મ પર, પૂર્ણસ્ક્રીન મોડ અક્ષમ હોવા પર કિઓસ્ક મોડ અનુપલબ્ધ હોય છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameFullscreenAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)