സ്‌ക്രീൻ മാഗ്നിഫയർ തരം സജ്ജമാക്കുക

ഈ നയം സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ സ്‌ക്രീൻ മാഗ്നിഫയറിന്റെ തരം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നയം "തെറ്റ്" എന്നതായി ക്രമീകരിക്കുന്നത് സ്‌ക്രീൻ മാഗ്‌നിഫയറിനെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ നയം സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ കഴിയില്ല.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ, പ്രാഥമികമായി സ്‌ക്രീൻ മാഗ്നിഫയർ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന് ഏതുസമയത്തും അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനാകും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

സ്‌ക്രീൻ മാഗ്നിഫയർ തരം സജ്ജമാക്കുക


 1. സ്‌ക്രീൻ മാഗ്നിഫയർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. പൂർണ്ണ-സ്‌ക്രീൻ മാഗ്നിഫയർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Docked magnifier enabled
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)