ലോക്ക് സ്‌ക്രീൻ പിൻ നമ്പറിൽ ദുർബലമായ പിൻ നമ്പറുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു

തെറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദുർബലമായതും എളുപ്പത്തിൽ ഊഹിക്കാവുന്നതുമായ പിൻ നമ്പറുകൾ സജ്ജമാക്കാനാവില്ല.

ദുർബലമായ ചില പിൻ നമ്പറുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ: ഒരു അക്കം മാത്രം അടങ്ങിയ പിൻ നമ്പറുകൾ (1111), ഓരോ അക്കങ്ങളായി വർദ്ധിക്കുന്ന പിൻ നമ്പറുകൾ (1234), ഓരോ അക്കങ്ങളായി കുറഞ്ഞ് വരുന്ന പിൻ നമ്പറുകൾ (4321), പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിൻ നമ്പറുകൾ.

പിൻ നമ്പറിനെ ദുർബലമായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡിഫോൾട്ടായി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കും, എന്നാൽ അതൊരു പിശകല്ല.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePinUnlockWeakPinsAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)