സ്ഥിര തിരയൽ ദാതാവിനുള്ള ഇതര URL-കളുടെ ലിസ്റ്റ്

തിരയൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുമുള്ള തിരയൽ പദങ്ങൾ എക്‌‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതര URL-കളുടെ ലിസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. തിരയൽ പദങ്ങൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗ് '{searchTerms}' URL-കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം.

ഈ നയം ഓപ്‌ഷണൽ ആണ്. സജ്ജമാക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, തിരയൽ പദങ്ങൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് ഇതര url-കൾ ഉപയോഗിക്കില്ല.

ഈ നയം ബാധകമാകുന്നത് 'DefaultSearchProviderEnabled' നയം പ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

സ്ഥിര തിരയൽ ദാതാവിനുള്ള ഇതര URL-കളുടെ ലിസ്റ്റ്

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)