അനുവദിച്ച അപ്ലിക്കേഷൻ/വിപുലീകരണ തരങ്ങൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച ആപ്പുകൾ/വിപുലീകരണ തരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, റൺടൈം ആക്‌സസ് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ക്രമീകരണം Google Chrome എന്നതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച വിപുലീകരണ/ആപ്പുകളുടെ തരങ്ങളും അവയ്‌ക്ക് സംവദിക്കാനാവുന്ന ഹോസ്‌റ്റുകളും വൈറ്റ്-ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. മൂല്യം സ്‌ട്രിങ്ങുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ്, അവയിലോരോന്നും ഇനിപ്പറയുന്നവയിലൊന്നായിരിക്കണം: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". ഈ തരങ്ങളിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി Google Chrome വിപുലീകരണങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാണുക.


ExtensionInstallForcelist മുഖേന നിർബന്ധിതമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌ത വിപുലീകരണങ്ങൾക്കും ആപ്പുകൾക്കും ഈ നയം ബാധകമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ക്രമീകരണം കോൺഫിഗർ ചെയ്‌തെങ്കിൽ, ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വിപുലീകരണങ്ങൾ/ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യില്ല.

ഈ ക്രമീകരണം കോൺഫിഗർ ചെയ്യാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ, അംഗീകരിക്കാവുന്ന വിപുലീകരണ/ആപ്പ് തരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കില്ല.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച വിപുലീകരണ/അപ്ലിക്കേഷൻ തരങ്ങൾ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)