ഡെമോ ലോഗിനിൽ വ്യക്തമാക്കിയ url-കൾ ലോഡുചെയ്യുക

ഈ നയം റീട്ടെയ്ൽ മോഡിൽ മാത്രം സജീവമാണ്.

ഡെമോ സെഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ലോഡുചെയ്യാനുള്ള URL-കളുടെ ഗണത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പ്രാരംഭ URL ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള മറ്റ് എല്ലാ മെക്കാനിസങ്ങളെയും ഈ നയം അസാധുവാക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഉപയോക്താവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സെഷനിൽ മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്

ഡെമോ ലോഗിനിൽ വ്യക്തമാക്കിയ url-കൾ ലോഡുചെയ്യുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceStartUpUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)