ഉയർന്ന ദൃശ്യ തീവ്രത മോഡ് പ്രാപ്‌തമാക്കുക

ഉയർന്ന ദൃശ്യ തീവ്രത മോഡ് ഉപയോഗസഹായി സവിശേഷത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.

ഈ നയം true എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ദൃശ്യ തീവ്രത മോഡ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിരിക്കും.

ഈ നയം false എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ദൃശ്യ തീവ്രത മോഡ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ഈ നയം സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ കഴിയില്ല.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ, പ്രാഥമികമായി ഉയർന്ന ദൃശ്യ തീവ്രത മോഡ് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് ഏതുസമയത്തും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനാകും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameHighContrastEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)