സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്‍റെ ഐക്കണ്‍

സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്റെ പ്രിയങ്കരമായ ഐക്കൺ URL വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഈ നയം ഓപ്‌ഷണലാണ്. സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരയൽ ദാതാവിന് ഒരു ഐക്കണും കാണിക്കില്ല.

'DefaultSearchProviderEnabled' നയം പ്രാപ്‌തമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ നയം പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്‍റെ ഐക്കണ്‍

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultSearchProviderIconURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)