സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്‍റെ എന്‍കോഡിംഗുകള്‍

തിരയൽ ദാതാവ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രതീക എൻകോഡിംഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എൻകോഡിംഗുകൾ UTF-8, GB2312, ISO-8859-1 എന്നിങ്ങനെയുള്ള കോഡ് പേജ് നാമങ്ങളാണ്. നൽകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ ശ്രമിക്കും.

ഈ നയം ഓ‌പ്‌ഷണലാണ്. സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, UTF-8 എന്ന സ്ഥിരസ്ഥിതി നയം ഉപയോഗിക്കും.

'DefaultSearchProviderEnabled' നയം പ്രാപ്‌തമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ നയം കണക്കിലെടുക്കുകയുള്ളൂ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്‍റെ എന്‍കോഡിംഗുകള്‍

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\DefaultSearchProviderEncodings
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)