തിരയൽ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രാപ്തമാക്കുക

Google Chrome-ന്റെ ഒ‌മ്‌നി ബോക്‌സിൽ തിരയൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ഈ ക്രമീകരണം മാറ്റുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താക്കളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയാൽ, തിരയൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയാൽ, തിരയൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് Google Chrome-ൽ ക്രമീകരണം മാറ്റാനോ അസാധുവാക്കാനോ കഴിയില്ല.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന് അത് മറ്റാൻ കഴിയും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameSearchSuggestEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)