ഈ സൈറ്റുകളില്‍ JavaScript അനുവദിക്കുക

JavaScript പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകളെ വ്യക്തമാക്കുന്ന url പാറ്റേണുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ നയം ആഗോള സ്ഥിരസ്ഥിതി മൂല്യത്തെ സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, അത് സജ്ജീകരിച്ച 'DefaultJavaScriptSetting' നയത്തിലെയോ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നുള്ളതോ ആയ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഈ സൈറ്റുകളില്‍ JavaScript അനുവദിക്കുക

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\JavaScriptAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)