വലിയ കഴ്‌സർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക

വലിയ കഴ്‌സർ ഉപയോഗസഹായി സവിശേഷത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.

ഈ നയം true എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, വലിയ കഴ്‌സർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കും.

ഈ നയം false എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കഴ്‌സർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ഈ നയം സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ കഴിയില്ല.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ, പ്രാഥമികമായി വലിയ കഴ്‌സർ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നുവെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏതുസമയത്തും അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameLargeCursorEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)