സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്‍റെ കീവേഡ്

ഈ ദാതാവിനായുള്ള തിരയൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഒമ്‌നിബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറുക്കുവഴികൾക്കുള്ള കീവേഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഈ നയം ഓപ്‌ഷണലാണ്. സജ്ജമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, തിരയൽ ദാതാവിനായി കീവേഡുകൾ ഒന്നും തന്നെ സജീവമാക്കില്ല.

'DefaultSearchProviderEnabled' നയം പ്രാപ്‌തമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നയം പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്‍റെ കീവേഡ്

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultSearchProviderKeyword
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)