ડિસ્ક કૅસ કદને બાઇટ્સમાં સેટ કરો

કેશ કદને ગોઠવે છે કે જેનો ઉપયોગ Google Chrome કેશ થયેલી ફાઇલોને ડિસ્ક પર સંગ્રહિત કરવા માટે કરશે.

જો તમે આ નીતિને સેટ કરો છો, તો વપરાશકર્તાએ '--ડિસ્ક-કેશ-કદ' ફ્લેગ ઉલ્લેખિત છે કે કેમ તેને ધ્યાનમાં લીધા વગર Google Chrome પ્રદાન કરેલ કેશ કદનો ઉપયોગ કરશે. આ નીતિમાં ઉલ્લેખિત મૂલ્ય કડક પરિસીમા નથી પરંતુ ખરું જોતાં કેશીંગ પદ્ધતિ માટે એક સૂચન છે, થોડા મેગાબાઇટ્સથી ઓછું કોઇપણ મૂલ્ય ખૂબજ નાનું છે અને તેને સમતોલ ન્યુનત્તમ પર શુન્યાન્ત કરવામાં આવશે.

જો આ નીતિનું મૂલ્ય 0 છે, તો ડિફોલ્ટ કેશ કદનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે પરંતુ વપરાશકર્તા તેને બદલવામાં અસમર્થ હશે.

જો નીતિ સેટ કરેલ નથી તો ડિફોલ્ટ કદનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને વપરાશકર્તા તેને --ડિસ્ક-કેશ-કદ ફ્લેગ સાથે ઓવરરાઇડ કરવા માટે સમર્થ હશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિસ્ક કેશ કદ સેટ કરો:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDiskCacheSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)