હોસ્ટ બ્રાઉઝરમાં હંમેશા નીચેના URL દાખલાઓ રાખો

URL પેટર્ન્સની તે સૂચિને કસ્ટમાઇઝ કરે છે જે હોસ્ટ બ્રાઉઝર દ્વારા પ્રસ્તુત કરેલી હોવી જોઈએ.

જો આ નીતિ સેટ કરેલ નથી, તો ડિફોલ્ટ રેન્ડરરનો ઉપયોગ 'ChromeFrameRendererSettings' નીતિ દ્વારા ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ બધી સાઇટ્સ માટે થશે.

ઉદાહરણની પેટર્ન્સ માટે http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started જુઓ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

હોસ્ટ બ્રાઉઝરમાં હંમેશા નીચેના URL દાખલાઓ રાખો

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInHostList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)