વપરાશકર્તા સંચાલકમાં વ્યક્તિ ઉમેરોને સક્ષમ કરો

જો આ નીતિ true પર સેટ કરી હોય અથવા ગોઠવવામાં ન આવી હોય, તો Google Chrome વપરાશકર્તા સંચાલકમાંથી વ્યક્તિ ઉમેરોને મંજૂરી આપશે.

જો આ નીતિ false પર સેટ કરી હોય, તો Google Chrome વપરાશકર્તા સંચાલકમાંથી નવી પ્રોફાઇલ બનાવવાની મંજૂરી આપશે નહી.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBrowserAddPersonEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)