விளக்கக்காட்சி பயன்முறையில் திரை மங்குதல் தாமதத்தை அளவிடுவதற்கான சதவீதம்

சாதனமானது விளக்கக்காட்சி பயன்முறையில் இருக்கும்போது அளவிடப்படும் மங்கல் தாமதத்தின் சதவீதத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்பட்டால், சாதனமானது விளக்கக்காட்சி பயன்முறையில் இருக்கும்போது அளவிடப்படும் மங்கல் தாமதத்தின் சதவீதத்தைக் குறிப்பிடும். மங்கல் தாமதம் அளவிடப்படும்போது, மங்கல் தாமதத்திலிருந்து முதலில் உள்ளமைக்கப்பட்டபோது இருந்த அதே இடைவெளிகளைத் தொடர்வதற்குத் திரை முடக்கம், திரைப் பூட்டு மற்றும் செயலற்ற நிலை தாமதங்கள் சரிசெய்யப்படும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படவில்லை எனில், இயல்புநிலை அளவு காரணி பயன்படுத்தப்படும்.

அளவு காரணி 100% அல்லது அதற்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். விளக்கக்காட்சிப் பயன்முறையில் மங்கல் தாமதத்தை உருவாக்கும் மதிப்புகள் வழக்கமான மங்கல் தாமதத்தை விட குறைவாக இருந்தால் அனுமதிக்கப்படாது.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

விளக்கக்காட்சி பயன்முறையில் திரை மங்குதல் தாமதத்தை அளவிடுவதற்கான சதவீதம்:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePresentationScreenDimDelayScale
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)