மீடியா விசைகள் செயல்பாட்டு விசைகளுக்கு இயல்பானதாக இருக்கும்

மேல் வரிசையில் உள்ள விசைகளின் இயல்புநிலைச் செயலைச் செயல்பாட்டு விசைகளுக்கு மாற்றுகிறது.

இந்தக் கொள்கைச் சரி என அமைக்கப்பட்டிருந்தால், விசைப் பலகையின் மேல் வரிசையில் உள்ள விசைகள் இயல்புநிலையில் செயல்பாட்டு விசையின் கட்டளைகளைச் செயல்படுத்தும். இவற்றின் செயலை மீண்டும் மீடியா விசைகளாக மாற்ற தேடல் விசையை அழுத்த வேண்டியிருக்கும்.

இந்தக் கொள்கைத் தவறு அல்லது அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், இயல்புநிலையில் விசைப்பலகையானது மீடியாவின் விசைக் கட்டளைகளைச் செயல்படுத்தும், மேலும் தேடல் விசையை இயக்கும்போது செயல்பாட்டு விசையின் கட்டளைகளைச் செயல்படுத்தும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameKeyboardDefaultToFunctionKeys
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)