நீட்டிப்பு நிறுவுதல் அனுமதிப் பட்டியலை உள்ளமைக்கவும்

தடுப்பு பட்டியலுக்கு உட்படாத நீட்டிப்புகளைக் குறிப்பிட உங்களை அனுமதிக்கிறது.

* என்ற மதிப்பைக் கொண்ட தடுப்புப்பட்டியலானது எல்லா நீட்டிப்புகளையும் தடுப்புப்பட்டியலில் சேர்க்கும், அனுமதி பட்டியலில் உள்ள நீட்டிப்புகளை மட்டுமே பயனர்கள் நிறுவ முடியும்.

இயல்புநிலையாக எல்லா நீட்டிப்புகளுமே, அனுமதி பட்டியலில்தான் இருக்கும், ஆனால் கொள்கையின்படி எல்லா நீட்டிப்புகளும் தடுப்புப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டால், அந்த கொள்கையை மீறுவதற்கு, அனுமதி பட்டியலைப் பயன்படுத்தலாம்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

தடுப்புப் பட்டியலில் இருந்து, விலக்குவதற்கான நீட்டிப்பு IDகள்

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionInstallWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)