Cài đặt proxy

Khi bạn đặt chính sách này, các chế độ cài đặt proxy cho Chrome và các ứng dụng dùng App Runtime for Chrome (ARC) sẽ được định cấu hình. Chrome và các ứng dụng này sẽ bỏ qua mọi tùy chọn liên quan đến proxy được chỉ định thông qua dòng lệnh.

Nếu bạn không đặt chính sách này, người dùng có thể chọn các chế độ cài đặt proxy.

Bằng việc đặt chính sách ProxySettings, bạn chấp nhận những trường dữ liệu sau đây:
* ProxyMode cho phép bạn chỉ định máy chủ proxy mà Chrome sẽ sử dụng và ngăn người dùng thay đổi các chế độ cài đặt proxy
* ProxyPacUrl là URL dẫn tới một tệp proxy .pac
* ProxyPacMandatory không cho phép ngăn xếp mạng chuyển về các kết nối trực tiếp có tập lệnh PAC không hợp lệ hoặc không có sẵn
* ProxyServer là URL của máy chủ proxy
* ProxyBypassList là danh sách các máy chủ mà Chrome sẽ bỏ qua proxy

Trường ProxyServerMode không còn dùng nữa mà thay bằng trường ProxyMode.

Đối với ProxyMode, nếu bạn chọn giá trị:
* direct, thì proxy sẽ không bao giờ được dùng và mọi trường khác sẽ bị bỏ qua.
* system, thì proxy của các hệ thống sẽ được dùng và mọi trường khác sẽ bị bỏ qua.
* auto_detect, thì mọi trường khác sẽ bị bỏ qua.
* fixed_servers, thì các trường ProxyServer và ProxyBypassList sẽ được dùng.
* pac_script, thì các trường ProxyPacUrl, ProxyPacMandatory và ProxyBypassList sẽ được dùng.

Lưu ý: Để xem thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập trang của The Chromium Projects (https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett).
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ProxySettings để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"ProxyMode": "fixed_servers",
"ProxyServer": "123.123.123.123:8080",
"ProxyBypassList": "https://www.example1.com,https://www.example2.com,https://internalsite/"
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt proxy

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameProxySettings
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)