Chặn API nối tiếp trên các trang web này

Khi đặt chính sách này, bạn có thể tạo danh sách các mẫu URL để chỉ định những trang web không được phép yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào một cổng nối tiếp.

Khi bạn không đặt chính sách này, DefaultSerialGuardSetting (nếu được đặt) sẽ áp dụng cho tất cả trang web. Nếu không, tùy chọn cài đặt cá nhân của người dùng sẽ được áp dụng.

Đối với những mẫu URL không khớp với chính sách SerialAskForUrls (nếu có sự trùng khớp), thì DefaultSerialGuardSetting (nếu được đặt) hoặc tùy chọn cài đặt cá nhân của người dùng sẽ được ưu tiên theo thứ tự đó.

Các mẫu URL không được xung đột với SerialAskForUrls. Không chính sách nào được ưu tiên nếu một URL khớp với cả hai chính sách.

Để biết thông tin chi tiết về các mẫu url hợp lệ, vui lòng xem tại https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns. Chúng tôi không chấp nhận giá trị * đối với chính sách này.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chặn API nối tiếp trên các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\SerialBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)