Đặt giá trị của cấu hình được quản lý cho các trang web tương ứng với các nguồn gốc cụ thể

Việc đặt chính sách này sẽ xác định giá trị mà API Cấu hình được quản lý trả về cho nguồn gốc đã cho.

API Cấu hình được quản lý là cấu hình khóa-giá trị có thể truy cập qua lệnh gọi javascript navigator.managed.getManagedConfiguration(). API này chỉ dành cho các nguồn gốc tương ứng với các ứng dụng web bị buộc cài đặt qua WebAppInstallForceList.

Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ManagedConfigurationPerOrigin để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"origin": "https://www.google.com",
"managed_configuration_url": "https://gstatic.google.com/configuration.json",
"managed_configuration_hash": "asd891jedasd12ue9h"
},
{
"origin": "https://www.example.com",
"managed_configuration_url": "https://gstatic.google.com/configuration2.json",
"managed_configuration_hash": "djio12easd89u12aws"
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt giá trị của cấu hình được quản lý cho các trang web tương ứng với các nguồn gốc cụ thể

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameManagedConfigurationPerOrigin
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)