Xác định danh sách các giao thức có thể chạy một ứng dụng bên ngoài từ các nguồn được liệt kê mà không cần nhắc người dùng

Cho phép bạn thiết lập danh sách các giao thức (và danh sách liên kết gồm các mẫu nguồn được phép cho mỗi giao thức) có thể chạy một ứng dụng bên ngoài mà không cần nhắc người dùng. Bạn không được thêm dấu phân cách ở phần cuối khi liệt kê giao thức, vì vậy, hãy liệt kê là "skype" thay cho "skype:" hoặc "skype://".

Nếu bạn đặt chính sách này, thì một giao thức sẽ chỉ được phép chạy một ứng dụng bên ngoài mà không cần nhắc theo chính sách khi giao thức đó được liệt kê, và nguồn của trang web đang cố chạy giao thức khớp với một trong các mẫu nguồn thuộc danh sách allowed_origins của giao thức đó. Nếu bạn đặt một trong hai điều kiện thành tắt, thì chính sách sẽ không bỏ qua lời nhắc chạy giao thức bên ngoài.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì không giao thức nào có thể chạy khi không có lời nhắc theo mặc định. Người dùng có thể chọn không nhận lời nhắc theo từng giao thức/từng trang web trừ trường hợp bạn đặt chính sách ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox thành Tắt. Chính sách này sẽ không ảnh hưởng đến các trường hợp miễn trừ theo từng giao thức/từng trang web do người dùng đặt.

Mẫu so khớp nguồn sẽ có định dạng giống với các mẫu của chính sách "URLBlocklist" nêu tại http://www.chromium.org/administrators/url-blocklist-filter-format.

Tuy nhiên, các mẫu so khớp nguồn của chính sách này không được chứa các thành phần "/path" hoặc "@query". Mọi mẫu chứa thành phần "/path" hoặc "@query" đều bị bỏ qua.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=AutoLaunchProtocolsFromOrigins để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"protocol": "spotify",
"allowed_origins": [
"example.com",
"http://www.example.com:8080"
]
},
{
"protocol": "teams",
"allowed_origins": [
"https://example.com",
"https://.mail.example.com"
]
},
{
"protocol": "outlook",
"allowed_origins": [
"*"
]
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Xác định danh sách các giao thức có thể chạy một ứng dụng bên ngoài từ các nguồn được liệt kê mà không cần nhắc người dùng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAutoLaunchProtocolsFromOrigins
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)