Cài đặt quản lý tiện ích

Việc đặt chính sách này sẽ kiểm soát các tùy chọn quản lý tiện ích cho Google Chrome, bao gồm cả những tùy chọn cài đặt chịu sự kiểm soát của các chính sách hiện có liên quan đến tiện ích. Chính sách này sẽ thay thế bất cứ chính sách cũ nào mà bạn có thể đã đặt.

Chính sách này chỉ ánh xạ một mã tiện ích hoặc một URL cập nhật với tùy chọn cài đặt cụ thể tương ứng. Bạn có thể đặt cấu hình mặc định cho mã đặc biệt "*". Cấu hình này sẽ áp dụng cho tất cả tiện ích chưa đặt cấu hình tùy chỉnh trong chính sách này. Với URL cập nhật, cấu hình sẽ áp dụng cho các tiện ích có URL cập nhật chính xác nêu trong tệp kê khai của tiện ích này (http://support.google.com/chrome/a?p=Configure_ExtensionSettings_policy). Nếu bạn đặt cờ "override_update_url" thành bật, thì tiện ích đó sẽ được cài đặt và cập nhật bằng URL "cập nhật" chỉ định trong chính sách ExtensionInstallForcelist hoặc trong trường "update_url" ở chính sách này. Cờ "override_update_url" sẽ bị bỏ qua nếu "update_url" là URL của Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Lưu ý: Đối với các phiên bản Windows® không liên kết với miền Microsoft® Active Directory®, việc buộc cài đặt chỉ áp dụng cho các ứng dụng và tiện ích có trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ExtensionSettings để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"abcdefghijklmnopabcdefghijklmnop": {
"installation_mode": "allowed",
"blocked_permissions": [
"history"
],
"minimum_version_required": "1.0.1",
"toolbar_pin": "force_pinned"
},
"bcdefghijklmnopabcdefghijklmnopa": {
"installation_mode": "force_installed",
"update_url": "https://example.com/update_url",
"allowed_permissions": [
"downloads"
],
"runtime_blocked_hosts": [
"*://*.example.com"
],
"runtime_allowed_hosts": [
"*://good.example.com"
]
},
"cdefghijklmnopabcdefghijklmnopab": {
"installation_mode": "blocked",
"blocked_install_message": "Custom error message."
},
"defghijklmnopabcdefghijklmnopabc,efghijklmnopabcdefghijklmnopabcd": {
"installation_mode": "blocked",
"blocked_install_message": "Custom error message."
},
"update_url:https://www.example.com/update.xml": {
"blocked_permissions": [
"wallpaper"
],
"allowed_permissions": [
"downloads"
],
"installation_mode": "allowed"
},
"fghijklmnopabcdefghijklmnopabcde": {
"installation_mode": "removed",
"blocked_install_message": "Custom removal message."
},
"ghijklmnopabcdefghijklmnopabcdef": {
"installation_mode": "force_installed",
"update_url": "https://example.com/update_url",
"override_update_url": true
},
"*": {
"installation_mode": "blocked",
"blocked_permissions": [
"downloads",
"bookmarks"
],
"install_sources": [
"https://company-intranet/chromeapps"
],
"allowed_types": [
"hosted_app"
],
"runtime_blocked_hosts": [
"*://*.example.com"
],
"runtime_allowed_hosts": [
"*://good.example.com"
],
"blocked_install_message": "Custom error message."
}
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt quản lý tiện ích

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameExtensionSettings
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)