Dấu trang được quản lý

Nếu bạn đặt chính sách này, thì danh sách dấu trang sẽ được thiết lập, trong đó mỗi dấu trang là một từ điển có khóa "name" và "url". Những khóa này lưu giữ tên và đích của dấu trang. Quản trị viên có thể thiết lập thư mục con bằng cách xác định một dấu trang không có khóa "url" nhưng có khóa "children" bổ sung. Khóa này cũng có danh sách dấu trang và một số dấu trang trong đó cũng có thể là thư mục. Chrome sẽ sửa đổi các URL chưa hoàn chỉnh như thể các URL đó được gửi qua thanh địa chỉ. Ví dụ: "google.com" trở thành "https://google.com/".

Người dùng không thể thay đổi thư mục có chứa dấu trang (nhưng họ có thể ẩn thư mục đó khỏi thanh dấu trang). Thư mục mặc định cho dấu trang được quản lý là "Dấu trang được quản lý". Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi bằng cách thêm vào chính sách một từ điển con mới chứa một khóa duy nhất là "toplevel_name" với giá trị là tên thư mục mong muốn. Dấu trang được quản lý sẽ không đồng bộ hóa với tài khoản người dùng và các tiện ích không có quyền sửa đổi các dấu trang đó.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ManagedBookmarks để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"toplevel_name": "My managed bookmarks folder"
},
{
"name": "Google",
"url": "google.com"
},
{
"name": "Youtube",
"url": "youtube.com"
},
{
"name": "Chrome links",
"children": [
{
"name": "Chromium",
"url": "chromium.org"
},
{
"name": "Chromium Developers",
"url": "dev.chromium.org"
}
]
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Dấu trang được quản lý

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameManagedBookmarks
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)