Chỉ định mẫu URI của trình phân giải DNS qua HTTPS mà bạn muốn

Mẫu URI của trình phân giải DNS qua HTTPS mà bạn muốn. Để chỉ định nhiều trình phân giải DNS qua HTTPS, hãy phân tách các mẫu URI tương ứng bằng dấu cách.

Nếu đặt DnsOverHttpsMode thành "secure", thì bạn phải đặt chính sách này và không được để trống.

Nếu bạn đặt DnsOverHttpsMode thành "automatic" và đặt chính sách này, thì các mẫu URI đã chỉ định sẽ được sử dụng; nếu bạn không đặt chính sách này, thì các mục ánh xạ đã mã hóa cứng sẽ được dùng nhằm nâng cấp trình phân giải DNS hiện tại của người dùng lên trình phân giải DoH do cùng một nhà cung cấp điều hành.

Nếu mẫu URI chứa biến dns, thì các yêu cầu tới trình phân giải sẽ dùng GET; nếu không, các yêu cầu sẽ dùng POST.

Các mẫu không đúng định dạng sẽ bị bỏ qua.

Giá trị mẫu: https://dns.example.net/dns-query{?dns}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chỉ định mẫu URI của trình phân giải DNS qua HTTPS mà bạn muốn

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDnsOverHttpsTemplates
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)