Quay lại về hành vi SameSite cũ đối với cookie trên các trang web này

Những cookie đã đặt cho những miền khớp với các mẫu này sẽ quay lại về hành vi SameSite cũ. Khi quay lại về hành vi cũ, cookie sẽ không chỉ định việc xử lý thuộc tính SameSite như thể là "SameSite=None" và cookie "SameSite=None" không cần phải mang thuộc tính "Secure", đồng thời hệ thống sẽ bỏ qua quy trình so sánh lược đồ khi đánh giá liệu 2 trang web có phải là một hay không. Hãy truy cập https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/cookie-legacy-samesite-policies để xem bản mô tả đầy đủ.

Đối với những cookie trên những miền không khớp với các mẫu nêu ở đây hoặc đối với tất cả cookie, nếu bạn không đặt chính sách này, thì giá trị mặc định chung sẽ là cấu hình cá nhân của người dùng.

Hãy truy cập https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns để nắm được thông tin chi tiết về các mẫu hợp lệ.

Hãy lưu ý rằng các mẫu bạn liệt kê ở đây được xử lý như các miền, chứ không phải như các URL. Vì vậy, bạn không nên chỉ định lược đồ hoặc cổng.

Giá trị mẫu:

www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Quay lại về hành vi SameSite cũ đối với cookie trên các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)