அதிகபட்ச SSL பதிப்பு இயக்கப்பட்டது

எச்சரிக்கை: ஏறத்தாழ பதிப்பு 66 (பிப்ரவரி 2018 அளவில்) Google Chrome இலிருந்து அதிகபட்ச TLS பதிப்புக் கொள்கை முழுவதுமாக அகற்றப்படும்.

இந்தக் கொள்கை உள்ளமைக்கப்படவில்லை எனில், Google Chrome இயல்பு அதிகபட்சப் பதிப்பைப் பயன்படுத்தும்.

இல்லையெனில், அது பின்வரும் மதிப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு அமைக்கப்படலாம்: "tls1.2" அல்லது "tls1.3". அவ்வாறு அமைக்கப்பட்டால், குறிப்பிட்ட பதிப்பிற்கு மேற்பட்ட SSL/TLS பதிப்புகளை Google Chrome பயன்படுத்தாது. அறியப்படாத மதிப்பு புறக்கணிக்கப்படும்.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு

அதிகபட்ச SSL பதிப்பு இயக்கப்பட்டது


 1. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMax
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2
 2. TLS 1.3
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMax
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)