நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஏற்புப்பட்டியலை உள்ளமைத்தல்

எந்த நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்கள் தடுப்புப்பட்டியலின் கீழ் வராது என்பதை நீங்கள் குறிப்பிடுவதற்கு அனுமதிக்கிறது.

தடுப்புப்பட்டியல் மதிப்பு * என்பது தடுப்புப்பட்டியலில் உள்ள எல்லா நேட்டிவ் ஹோஸ்ட்களும் தடுப்புப்பட்டியலில் அடங்குபவையாகும், மேலும் ஏற்புப்பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்ட நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்கள் மட்டும் ஏற்றப்படும் என்பதாகும்.

இயல்பாகவே, எல்லா நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களும் ஏற்புப்பட்டியலில் இருக்கும், ஆனால் எல்லா நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களும் கொள்கையின்படி தடுக்கப்பட்டிருந்தால், கொள்கையை மேலெழுதும் வகையில் ஏற்புப்பட்டியல் பயன்படுத்தப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

தடுப்புப்பட்டியலிலிருந்து விலக்குவதற்கான நேட்டிவ் செய்தியிடல் ஹோஸ்ட்களின் பெயர்கள்

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)