அச்சு மாதிரிக்காட்சியை முடக்கு

அச்சு மாதிரிக்காட்சிக்குப் பதில் கணினி அச்சு உரையாடலைக் காட்டலாம்.

இந்த அமைப்பு செயலாக்கப்படும்போது, அச்சிடுவதற்கான படத்தைப் பயனர் கோரும்போது உள்ளிணைந்த அச்சு மாதிரிக்காட்சிக்குப் பதில் கணினி அச்சு உரையாடலை Google Chrome திறக்கும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படவில்லை எனில் அல்லது தவறானது என்பதாக அமைக்கப்பட்டால் அச்சு மாதிரிக் காட்சித் திரையை அச்சு கட்டளைகள் செயலாக்கும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDisablePrintPreview
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)