ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸೈಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ Google Chrome ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಸೈಟ್‌ಗಳಾದ url ನಮೂನೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ಟ್ರೀಗ್ನಿಫೈಡ್‌ JSON ನಿಘಂಟುಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನಿಘಂಟು { "pattern": "$URL_PATTERN", "ಫಿಲ್ಟರ್‌" : $FILTER } ನಮೂನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ $URL_PATTERN ವಿಷಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುವ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಂದ $FILTER ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವರ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿನಂತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕಯಾಗುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಫಿಲ್ಟರ್‌, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. $FILTER { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, $ISSUER_CN ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. $FILTER ಖಾಲಿ ನಿಘಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ {}, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)